ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Al onze verkopen, werken en leveringen geschieden op de hierna volgende voorwaarden, andersluidende
voorwaarde van de klant worden niet aanvaard.

2. De prijsoffertes zijn geheel vrijblijvend. Leverings- en uitvoeringstermijnen schriftelijk of mondeling gegeven
zijn slechts een indicatie en kunnen in geen geval leiden tot enige verbintenis.

3. In geval van wijzigingen van de prijsoffertes door de klant wordt er door de aannemer een nieuwe of
bijkomende prijs opgesteld, de eerste offerte vervalt. Deze wijzigingen dienen zowel door klant als aannemer
aanvaardt te worden.

4. De goederen blijven het eigendom van de aannemer zolang de verschuldigde koopsom niet volledig door de
klant is voldaan. Dit zelfs indien de goederen be- of verwerkt zijn.

5. Er wordt geen garantie gegeven op planten. Bij het afsterven van planten te wijten aan o.a. ziekte, droogte,
hagelschade, vriesweer of nalatigheid in de verzorging, zijn de kosten van vervanging ten laste van de klant.
Bij aanleg van een gazon of het leggen van grasmatten zijn wij geenszins verantwoordelijk voor de
ondergrond en de klimatologische invloeden na het inzaaien van het terrein, zoals bijvoorbeeld droogte,
zware regens of windvlagen. Kosten voor herstel ervan zijn geheel ten laste van de klant.

6. De eventuele aanwezigheid van kabels en kanaliseringen moeten nagegaan worden alvorens de
werkzaamheden worden gestart. Indien er een vermoeden bestaat dat er ondergrondse leidingen of kabels
aanwezig zijn, dient de bouwheer ons de nodige plannen te bezorgen en ons richtlijnen te geven over de
ligging van de leidingen. Indien wij niet over de nodige plannen of juiste informatie beschikken, zal de klant,
in geval van schade aan deze kabels en/of kanaliseringen zelf de aansprakelijkheid dragen.

7. Klachten worden niet aanvaard wanneer zij niet per aangetekend schrijven ingediend worden binnen de acht
dagen na levering of einde der werken.

8. In geval van erkenning van de gebreken van de goederen, zal enkel de aankoopwaarde der goederen
terugbetaald worden. Er zullen geen verplaatsings- of andere kosten aanvaard worden.

9. De aannemer heeft, bij gegronde klachten, het recht ofwel de goederen te vervangen, ofwel de waarde ervan
terug te betalen.

10. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de eerstvolgende veertien dagen na factuurdatum. In geval van nietbetaling binnen deze periode zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling
worden verhoogd met de verwijlinteresten ten beholpen van 12% op jaarbasis en met 12,5 €.
administratiekosten, met een minimum van 25 €. Een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% op
de vervallen openstaande factuurbedragen zal eveneens in rekening gebracht worden.
De facturen worden geacht door de klant in zijn geheel aanvaard te zijn indien er binnen de acht dagen na
factuurdatum geen klachten per aangetekende zending ontvangen zijn.

11. De partijen aanvaarden dat elke betwisting onder de uitsluitende bevoegdheid valt van de Rechtbanken van
Mechelen